PROCJENE

Sveobuhvatna radnoterapijska procjena

Opsežna osobi i obitelji usmjerena evaluacija svakodnevnog funkcioniranja u dojenčadi, male djece, školske djece i mladih provodi se na individualizirani način u suradnji sa roditeljima/obiteljima i svima koje oni žele uključiti (odgajatelji, učitelji i drugi stručnjaci).

Detaljna radnoterapijska procjena uključuje inicijalni upitnik za roditelje koji daje uvid u aktualno funkcioniranje, mogućnosti i izazove djeteta te primjenu različitih standardiziranih  i nestandardiziranih procjena, upitnika i promatranja.  Odabir procjena se temelji na inicjalnom upitniku koji roditelji ispune prije prvog susreta.

Radnoterapijska procjena provodi se u trajanju između 2-3 sata tijekom 2-3 susreta. Naime djeci treba vremena kako bi pokazali svoj puni potencijal na kojem će se graditi intervencija dalje, ali i sve izazove koji su prisutni u svakodnevnom životu.

Procjenu prati opsežan izvještaj sa preporukama i savjetima te po potrebi dodatnih 45 minuta kroz telefonski razgovor s roditeljima.

Procjena okupacijskog funkcioniranja

Procjena dnevnih okupacija, aktivnosti koje su pojedincu bitne je prvi korak u provedbi evaluacije. Ovaj segment procjene osigurava uvid u osobi bitne aktivnosti, one koje su joj izazov, a željela /želio ili morala/morao bi ih provoditi. Neke od navedenih aktivnosti će se tijekom intervencije koristiti kao terapijski medij. Procjena dnevnih okupacija provodi se kroz primjenu standardiziranih i nestandardiziranih radnoterapijskih procjena, upitnika i radnoterapijskog promatranja.

Procjene koje se mogu provoditi su primjerice Kanadska mjera okupacijskog izvođenja (The Canadian Occupational Performance Measure), na dokazima utemeljena mjera koja je dizajnirana kako bi se stekla osobna percpecija izvođenja dnevnih aktivnosti tijekom vremena. Također možemo provoditi procjenu prema KAwA modelu kako bi stekli uvid u osobnu priču, trenutne okolnosti i kontekst, sposobnosti i izazove, poteškoće i njihovo značenje te utjecaj okoline. Jedna od procjena koje se često koriste je i MOHOST – The Model of Human Occupation Screening Tool koji osigurava uvid u participaciju u dnevnim aktivnostima gledajući volju, navike, vještine i okolinu osobe. Sve navedene procjene osiguravaju informacije o aktivnostima

  • KANADSKA MJERA OKUPACIJSKOG IZVOĐENJA

Kanadska mjera okupacijskog izvođenja (Canadian Occupational Performance Measure – COPM) – Kanadska mjera okupacijskog izvođenja je na dokazima utemeljena mjera dizajnirana kako bi se stekao uvid u klijentovu perscepciju izvođenja dnevnih aktivnosti tijekom vremena. COPM je klijentu usmjeren alat koji osnažuje pojedinca, dijete i obitelj, da identificira izazove koji ograničavaju ili utječu na izvedbu dnevnih aktivnosti, te postavi prioritete među njima kako bi se intervencija usmjerila na točno ono što je osobi bitno.

Pomoću COPM-a identificira se 5 problema koje osoba (dijete) ima u svakodnevnom životu i na koje će se usmjeriti intervencija, te se osigurava:

  • prepoznavanje trenutnog stanja, izazova i napretka u izvedbi dnevnih okupacija = mjera neovisnosti u izvedbi aktivnosti
  • prepoznavanje promjene zadovljstva u izvođenju dnevnih okupacija = mjera kvalitete življenja

COPM je ključni alat za razumijevanja okupacijskih potreba djeteta, odnosno pronalaska izazova koje dijete ima u aktivnostima dnevnog života (dom, škola, vrtić, igralište, društvo i sl).

  • PROCJENA MOTORIČKIH I PROCESNIH VJEŠTINA – AMPS – THE ASSESSMENT OF MOTOR AND PROCESS SKILLS

Radnoterapijska procjena izvođenja aktivnosti dnevnog života u okolini u kojoj dijete živi. Procjena AMPS se može provoditi sa djecom iznad 2 godine starosti, bez obzira na dijagnozu. Procjena je standardizirana na uzorku većem od 150 000 osoba, od 2- 100 godina starosti, internacionalno i multikulturalno. Procjena uključuje provedbu dvije aktivnosti sa liste od više od 150 (standardiziranih) bazične aktivnosti dnevnog života ( samozbrinjavanje) ili instrumentalnih aktivnosti („domaćinske” aktivnosti
dnevnog života koje se odnose na održavanje kućanstva i koje su neophodne za samostalan život).

Procjena vještina izvođenja

  • PROCJENA SENZORIČKE INTEGRACIJE I PRAKSIJE- SIPT

Test senzorne integracije i praksije (The Sensory Integration and Praxis Tests – SIPT), je baterija od 17 testova koji su dizanirani kako bi procjenili vizualnu i taktilnu percepciju, motoričko planiranje, vizuomotorne vještine, 2- i 3- dimenzionalnu konstrukciju i nistagmus (refleksni odgovor očiju na rotaciju). Test se može koristiti kako bi se prepoznala dispraksija i poteškoće senzoričke integracije/senzoričkog procesuiranja (ponekad korišten naziv poremećaj senzoričkog procesuiranja, sensory processing disorder -SPD) . Test je dizajniran za za uporabu s djecom između 4 i 8 godina i 11 mjeseci, no sve češće se koristi sa mladima i odraslima u kojih poteškoće senzoričkog procesuiranja utječu na sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima (poput hranjenja, spavanja, igre, školskih aktivnosti, interakcije sa drugima i sl). SIPT je dizajniran kako bi se propoznao poremećaj senzpričke integracije i koristi se u kombinaciji sa drugim testovima te kliničkim promatranjem kako bi se razvio primjeren terapijski plan za osobu. Primjena SIPT-a traje minimalno 2 sata (ovisno o djetetu), najčešće se provodi u jednom ili dva susreta. Za provedbu SIPTa nije obvezno da osoba može pružiti verbalne odgovore na pitanja u testu, no osoba bi trebala imati sposobnost biti usmjerena na zadatak, pratiti prezentaciju zadatka.

  • MJERU SENZORIČKOG PROCESUIRANJA (SENSORY PROCESSING MEASURE – SPM)

Također tijekom evaluacije je potrebno provesti i Mjeru senzoričkog procesuiranja (Sensory Processing Measure – SPM). SPM je standardizirani uputnik kojeg ispunjavaju roditelji iučitelji/odgajatelji djeteta i daje sveobuhvatnu sliku kako se senzorno procesuiranje manifestira u različitoj okolini, odnosno sagledava više integrativne funkcije poput praksije i socijalne participacije i 5 senzornih sustava (auditorni, vizualni, taktilni, proprioceptivni i vestibularni).

  • DUNN SENZORNI PROFILTM I DUNN SENZORNI PROFIL ZA DOJENČAD I MALU DJECU©

Na raspolaganju također imamo i Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu©. Ove procjene se standardizirani upitnici koji osiguravaju uvid u jedinstvene senzorne obrazce djeteta sa pozicije snaga, osiguravajući dubinski uvid u aspekte senzornog procesuiranja koji utječu na izazove u izvedbi dnevnih aktivnosti i pomažu pri formuliranju interevencije.
Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu© osiguravaju mjeru djetetovih odgovora na senzorička iskustva u svakodnevnom životu. Ispunjava ih osoba koja skrbi o djetetu na temelju incidencije ponašanja (djetetovih odgovora) u segmentu senzornog procesuiranja, modulacije i bihevioralnih/emocionalnih iskustava kroz 125, odnosno 48 stavki. Istraživanja pokazuju da Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu© mogu potkrijepiti prepoznavanje obrazaca senzornog procesuiranja djeteta; ovi se rezultati zatim mogu uzeti u obzir kada razmatramo obrasce koji mogu doprinijeti ili stvarati barijere u svakodnevnom izvođenju dnevnih aktivnosti.


  • DEGANGI-BERK TEST TEST SENZORNE INTEGRACIJE (DEGANGI-BERK TEST OF SENSORY INTEGRATION™ (TSI™) 

Od drugih dostupnih testova imamo i DeGangi-Berk Test senzorne integracije (TSI) koji omogućava identificiranje disfunkcije senzoričke integracije predškolske djece koji bi mogli dovesti do poteškoće u učenju. Dizajniran je za korištenje sa djecom od tri do pet godina starosti te sadrži 36 zadataka za mjerenje kroz tri klinički značajne podskupine koje uključuju posturalnu kontrolu, bilateralnu motoričku integraciju te integraciju refleksa. TSI test zahtjevaja od djeteta rješavanje posebnih zadataka ili odgovaranja na različite podražaje. Test se provodi individualno kroz 30 minuta.

  • TEST SENZORIČKOG FUNKCIONIRANJA U DOJENČADI I MALE DJECE (TEST OF SENSORY FUNCTIONS IN INFANTS™ (TSFI™)

Test senzoričkog funkcioniranja u dojenčadi i male djece (Test of Sensory Functions in Infants™ (TSFI™) je procjena namjenjena dojenčadi i maloj djeci u periodu od 4-18 mjeseci. TSFI nam pruža objektivan način determiniranja da li postoji i u kojoj mjeri deficit senzoričkog procesuiranja. Ova procjena nam može biti skrining senzoričke disfunkcije kroz procjenjivanje senzoričkog procesuiranja i reagibilnosti. Dizajniran je kao istraživačka i klinička procjena za djecu sa regulacijskim poteškoćama, razvojnim odstupanjima i onima koji su u riziku od poremećaja učenja ili poremećaja senzoričkog procesuiranja. TSFI je namijenjen pedijatrima, psiholozima, radnim terapeutima i fizioterapeutima koji su završili edukaciju iz terapije senzoričke integracije. Norme su izrađene na djeci sa regulacijskim poteškoćama, djecom s odstupanjima u razvoju i uzorku zdrave djece (uzorak je bio 288 djece, 45% muške, 55% ženske). Vrijeme potrebno za provedbu je 20 minuta uz 5 minuta za bodovanje.

Test senzoričkog funkcioniranja u dojenčadi i male djece (Test of Sensory Functions in Infants™ (TSFI™)

Procjena aktivnosti igre

  • PROCJENA DJETETOVE IGRE PRETVARANJA (CHIPPA-2) (STAGNITTI, 2007).

Procjena djetetove igre pretvaranja (ChIPPA-2) je jedinstvena procjena i pruža informacije o kvaliteti djetetove sposobnosti za samoiniciranjem svoje vlastite igre za djecu u dobi od 3 do 7 godina i 11 mjeseci. Procjena ChIPPA također pruža informacije o tome kako dijete funkcionira i organizira samog sebe. ChIPPA  osigurava uvid u kompleksnost i organiziranost djetetove igre što roditeljima i svima oko djeteta može pružiti informacije o načinima kako će djete organizirati svoje aktivnosti i gdje će imati izazove, kako dijete koristi simbole u igri odnosno da li će razumijeti svijet oko sebe kada se određenim elementima prenosi određene karakteristike te da li se dijete oslanja na drugoga za odabir ideja u igri što nam govori o tome da li će dijete u svakodnevnom životu biti samo-motivirano ili će tražiti podršku druge osobe.

Procjena aktivnosti pisanja

Radnoterapijska procjena pisanja uključuje procjenu percepcije prostora, vizualne percpecije, vizuomotoričkih sposobnosti, motoričke točnosti, razlikovanja predmeta od podloge, hvatova. Kroz prepoznavanje kompleksnosti izvedbe, mogućnosti i izazova djeteta priprema se terapijski plan koji će razvijati djetetovu uspješnost u jednoj od ključnih aktivnosti za proces školovanja.

Radnoterapijski razvojni skreening (namjenjen djeci od 0-4 godine)

Radnoterapijska procjena namjenjena roditeljima koji sumnjaju na odstupanja u svakodnevnom funkcioniranju te žele procjenu senzoričkog procesuiranja i motoričkih vještina, pažnje i usmjerenosti, neuromuskularnog funkcioniranja, razvoja igre, interakcije i komunikacije, samoregulacije, usmjerene pažnje, vizuopercpetivnih vještina, nparetka i dostizanja razvojnih miljokaza. Procjena traje 1 sat i 30 minuta i uključuje različiite aktivnosti igre tijekom kojih se identicficiraju djetetove mogućnosti i izazovi. Na kraju, roditelji će dobiti mišljenje o izvedbi dobno specifičnih aktivnosti, mogućnosti i izazova djeteta te popis djetetu usmjerenih aktivnosti za poticanje razvoja, istraživaja, igre i učenja.

Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram