Ima/m li ili nema/m poremećaj senzoričke integracije

Opsežna osobi usmjerena evaluacija svakodnevnog funkcioniranja u dojenčadi, male djece, školske djece i mladih provodi se na individualizirani način u suradnji sa roditeljima/obiteljima i svima koje oni žele uključiti (odgajatelji, učitelji i drugi stručnjaci).  Procjena uključuje primjenu različitih standardiziranih i nestandardiziranih procjena, upitnika i radnoterapijskog i kliničkog promatranja uz pisano mišljenje te savjetovanje i preporuke za roditelje i sve koji rade s djetetom. Kada govorimo o izazovima, odnosno poremećajima senzoričke integracije, procjena poput ove je nužna kako bi se stekao uvid u razmjer senzoričkih odstupanja i različitosti i njihovog utjecaja na svakodnevni život pojedinca.

Procjena okupacijskog funkcioniranja

Procjena dnevnih okupacija, aktivnosti koje su pojedincu bitne je prvi korak u provedbi evaluacije. Ovaj segment procjene osigurava uvid u osobi bitne aktivnosti, one koje su joj izazov, a željela /želio ili morala/morao bi ih provoditi. Neke od navedenih aktivnosti će se tijekom intervencije koristiti kao terapijski medij. Procjena dnevnih okupacija provodi se kroz primjenu standardiziranih i nestandardiziranih radnoterapijskih procjena, upitnika i radnoterapijskog promatranja. Procjene koje se mogu provoditi su primjerice Kanadska mjera okupacijskog izvođenja (The Canadian Occupational Performance Measure), na dokazima utemeljena mjera koja je dizajnirana kako bi se stekla osobna percpecija izvođenja dnevnih aktivnosti tijekom vremena. Također možemo provoditi procjenu prema KAwA modelu kako bi stekli uvid u osobnu priču, trenutne okolnosti i kontekst, sposobnosti i izazove, poteškoće i njihovo značenje te utjecaj okoline. Jedna od procjena koje se često koriste je i MOHOST – The Model of Human Occupation Screening Tool koji osigurava uvid u participaciju u dnevnim aktivnostima gledajući volju, navike, vještine i okolinu osobe. Sve navedene procjene osiguravaju informacije o aktivnostima

Test senzoričke integracije i praksije

Od standardiziranih testova pristup Ayres senzoričke integracije svakako naglašava primjenu Testa senzoričke integracije i praksije (The Sensory Integration and Praxis Tests – SIPT). SIPT je baterija od 17 testova koji su dizanirani kako bi procjenili vizualnu i taktilnu percepciju, motoričko planiranje, vizuomotorne vještine, 2- i 3- dimenzionalnu konstrukciju i nistagmus (refleksni odgovor očiju na rotaciju). Test se može koristiti kako bi se prepoznala dispraksija i poteškoće senzoričke integracije/senzoričkog procesuiranja (ponekad korišten naziv poremećaj senzoričkog procesuiranja, sensory processing disorder -SPD).

Slika 1. Testa senzoričke integracije i praksije

Test je dizajniran za za uporabu s djecom između 4 i 8 godina i 11 mjeseci, no sve češće se koristi sa mladima i odraslima u kojih poteškoće senzoričkog procesuiranja utječu na sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima (poput hranjenja, spavanja, igre, školskih aktivnosti, interakcije sa drugima i sl). SIPT je dizajniran kako bi se propoznao poremećaj senzpričke integracije i koristi se u kombinaciji sa drugim testovima te kliničkim promatranjem kako bi se razvio primjeren terapijski plan za osobu. Primjena SIPT-a traje minimalno 3 sata (ovisno o djetetu), najčešće se provodi u dva ili tri susreta. Za provedbu SIPTa nije obvezno da osoba može pružiti verbalne odgovore na pitanja u testu, no osoba bi trebala imati sposobnost biti usmjerena na zadatak, pratiti prezentaciju zadatka. Test može provoditi stručnjak (radni terapeut, fizioterapeut, logoped) koji je završio stručno usavršavanje iz primjene i interpretacije Testa senzoričke integracije i praksije.

Mjeru senzoričkog procesuiranja (Sensory Processing Measure – SPM)

Također tijekom evaluacije je potrebno provesti i Mjeru senzoričkog procesuiranja (Sensory Processing Measure – SPM). SPM je standardizirani uputnik kojeg ispunjavaju roditelji iučitelji/odgajatelji djeteta i daje sveobuhvatnu sliku kako se senzorno procesuiranje manifestira u različitoj okolini, odnosno sagledava više integrativne funkcije poput praksije i socijalne participacije i 5 senzornih sustava (auditorni, vizualni, taktilni, proprioceptivni i vestibularni).

Slika 2. Mjera senzoričkog procesuiranja

Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu©

Na raspolaganju također imamo i Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu©. Ove procjene se standardizirani upitnici koji osiguravaju uvid u jedinstvene senzorne obrazce djeteta sa pozicije snaga, osiguravajući dubinski uvid u aspekte senzornog procesuiranja koji utječu na izazove u izvedbi dnevnih aktivnosti i pomažu pri formuliranju interevencije.
Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu© osiguravaju mjeru djetetovih odgovora na senzorička iskustva u svakodnevnom životu. Ispunjava ih osoba koja skrbi o djetetu na temelju incidencije ponašanja (djetetovih odgovora) u segmentu senzornog procesuiranja, modulacije i bihevioralnih/emocionalnih iskustava kroz 125, odnosno 48 stavki. Istraživanja pokazuju da Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu© mogu potkrijepiti prepoznavanje obrazaca senzornog procesuiranja djeteta; ovi se rezultati zatim mogu uzeti u obzir kada razmatramo obrasce koji mogu doprinijeti ili stvarati barijere u svakodnevnom izvođenju dnevnih aktivnosti.

Slika 3. Dunn Senzorni profilTM i Dunn Senzorni Profil za dojenčad i malu djecu©

DeGangi-Berk Test Test senzorne integracije (DeGangi-Berk Test of Sensory Integration™ (TSI™) 

Od drugih dostupnih testova imamo i DeGangi-Berk Test senzorne integracije (TSI) koji omogućava identificiranje disfunkcije senzoričke integracije predškolske djece koji bi mogli dovesti do poteškoće u učenju. Dizajniran je za korištenje sa djecom od tri do pet godina starosti te sadrži 36 zadataka za mjerenje kroz tri klinički značajne podskupine koje uključuju posturalnu kontrolu, bilateralnu motoričku integraciju te integraciju refleksa. TSI test zahtjevaja od djeteta rješavanje posebnih zadataka ili odgovaranja na različite podražaje. Test se provodi individualno kroz 30 minuta.

Slika 5. DeGangi-Berk Test Test senzorne integracije

Test senzoričkog funkcioniranja u dojenčadi i male djece (Test of Sensory Functions in Infants™ (TSFI™)

Test senzoričkog funkcioniranja u dojenčadi i male djece (Test of Sensory Functions in Infants™ (TSFI™) je procjena namjenjena dojenčadi i maloj djeci u periodu od 4-18 mjeseci. TSFI nam pruža objektivan način determiniranja da li postoji i u kojoj mjeri deficit senzoričkog procesuiranja. Ova procjena nam može biti skrining senzoričke disfunkcije kroz procjenjivanje senzoričkog procesuiranja i reagibilnosti. Dizajniran je kao istraživačka i klinička procjena za djecu sa regulacijskim poteškoćama, razvojnim odstupanjima i onima koji su u riziku od poremećaja učenja ili poremećaja senzoričkog procesuiranja. TSFI je namijenjen pedijatrima, psiholozima, radnim terapeutima i fizioterapeutima koji su završili edukaciju iz terapije senzoričke integracije. Norme su izrađene na djeci sa regulacijskim poteškoćama, djecom s odstupanjima u razvoju i uzorku zdrave djece (uzorak je bio 288 djece, 45% muške, 55% ženske). Vrijeme potrebno za provedbu je 20 minuta uz 5 minuta za bodovanje.

Test senzoričkog funkcioniranja u dojenčadi i male djece (Test of Sensory Functions in Infants™ (TSFI™)

Literatura

  • DeGangi GA, Greenspan SI (2001). Tets of sensory functions in infants. Los Angeles: Western Psychological Sevices.
  • Fisher Ag, Murray EA, Bundy AC (2002). Sensory Integration: Theory and Practice. F. A. Davis Company
  • Haradon G, Bascom B, Dragomir C, Scripcaru V (2012). Sensory functions of institutionalized Romanian infants: A pilot study. Occupational Therapy International
  • Iwama MK (2006) The Kawa Model: Culturally Relevant Occupational Therapy Philadelphia: Churchill Livingstone Elsevier
  • Iwama MK (2005) The Kawa River Model: Nature, life flow and the power of culturally relevant occupational therapy. In: Kronenberg F, Algado SA, Pollard N (Eds) Occupational Therapy Without Borders
  • Jirikowic TL, Engel JM, Deitz JC (1997). The Test of Sensory Functions in Infants: Test-Retest Reliability for Infants With Developmental Delays. The American Journal a/Occupational Therapy
  • Smith Roley S, Blanche EI, Schaaf RC (2007). Understanding the Nature of Sensory Integration with divers populations. PRO-ED, Inc. Austin. Texas. USA

Naša ljubav prema radnoterapijskoj profesiji pomaknula je granice naših promišljanja o tome kako i gdje bi usluge re/habilitacije trebale biti osigurane svima, tamo gdje se pravi život odvija.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram